TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI ÉTKEZÉSEK BEFIZETÉSI RENDJÉRŐL
Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a gyermekük iskolai étkeztetését zökkenőmentesen tudják intézni.

Tanulói kedvezmények
A tanulók iskolai étkezése minden kerületi iskolában biztosított. Az étkezési díjak egységesek, de különböző jogcímeken kedvezményes vagy teljesen ingyenes étkezést is kérhetnek. Ezek a kedvezmények a teljes tanévre vonatkoznak, vagy a kedvezményt biztosító határozat lejártáig.
Minden kedvezmény igénybevételét az első befizetéskor kell jelezni, amikor is a kedvezmény jogcímének megfelelő nyilatkozatot szükséges a szülőnek kitöltenie, valamint bemutatnia azt az alátámasztó dokumentumot, amely alapján a kedvezmény biztosított. (Pl. magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat vagy orvosi igazolás a tartós betegséggel, fogyatékossággal élőknél, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat). A nyilatkozatokat e tájékoztatóhoz csatoljuk, így azokat lehetőség van előre kitölteni és szkennelt
formában eljuttatni.

A kérelmek benyújtásához szükséges dokumentumok:
Valamennyi kérelem esetén szükséges csatolni a 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 8. sz. vagy 9 sz.mellékleteket.
NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igényléséhez a 8. sz. mellékleten bejelölt, kérelmezett jogcím megállapításához csatolni kell:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat) másolatát.
A kedvezmény mértéke:
– az iskola 1-8. évfolyamán a térítési díj 100%-a,
– az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül a térítési díj 100 %-a,
– az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára a térítési díj 50 %-a.

Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló – határozat másolatát, ennek hiányában
– tartós betegség esetén szakorvosi igazolást
– fogyatékosság esetén, vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

Három vagy többgyermekes szülőknek a 8. sz. mellékletben megtalálható a gyermekek számáról és a gyermekek adatairól szóló nyilatkozat, továbbá a nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról.
A kedvezmény mértéke: a térítési díj 50 %-a.

A nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő 1-8 évfolyamon vagy 1-8 évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónál az eredeti (gyám) hatósági határozat vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági határozat másolatát és a 9-es mellékletet – igazolást – kell csatolni.
A kedvezmény mértéke: a térítési díj 100%-a.
Fenti dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy 3 hónapnál nem régebbiek.

Egyéb tudnivalók:
A kérelmező egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.
A kérelem adataiban (gyermekek számában) történt valamennyi változást a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
Ha a gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre is jogosult, számára az ingyenes étkezésre való jogosultságot kell megállapítani.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen adható. Nem vehető igénybe a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítési díj-fizetési mentesség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet.
Ha nem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (egyéb kitétel) alapozza meg, ebben az esetben az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítési díj-fizetési mentesség az azok igénybevételére jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet.
A nyilatkozatokat minden nevelési év elején be kell nyújtani. A szülőknek a tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania az egyéb dokumentumokat, ha az azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra nem került sor. Ez esetben nyilatkozni kell arról, hogy a korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás (pld. a gyermek továbbra is jogosult magasabb összegű családi pótlékra, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre)
Fentiekről a 328/2011. (XII. 29.) számú – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló Kormányrendeletből, valamint a – gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény előírásaiból tájékozódhat.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmet, hogy a kedvezmények, illetve az ingyenesség biztosítására
addig nem kerül sor, amíg a szükséges nyilatkozatok és egyéb bizonyító erejű okiratok átadásra
nem kerülnek az étkeztetési ügyintézők felé!

Diétás étkezés
Külön jelezni szükséges minden étkezést igénylő tanuló esetében az esetlegesen fennálló diétát, ételallergiát, melyet orvosi igazolással kell alátámasztani. Egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolás nélkül a főzőkonyha nem biztosíthatja a diétás étkezést, kivéve a sertésmentes étrendet. A tanévben lehetőség van az alábbi diétás étkezés választására:
➢ gluténmentes
➢ sertéshúsmentes (választható, nem kell orvosi igazolás hozzá)
➢ laktózmentes
➢ cukorbeteg
➢ tojásmentes
➢ szójamentes
A főzőkonyha nem tudja vállalni a vegetáriánus étkezés biztosítását.
A jelenleg Magyarországon hatályos közétkeztetési rendeletnek megfelelően kell a főzőkonyhának terveznie az étlapokat, amely előírja, hogy szerepelnie kell húsnak, illetve húskészítményeknek az étlapon. Emellett a hazai szakmai szövetség is jelenleg azon az állásponton van, hogy különösen gyermekétkeztetés keretein belül a teljes értékű étrenddel tudjuk fedezni legjobban a fejlődő szervezet szükséges tápanyagigényét.
Odafigyeléssel és kellően változatos étrenddel a vegetáriánus étrend is megfelelő lehet, viszont ez a fent említettek miatt nem kivitelezhető a főzőkonyha számára.

Az étkezési díjak befizetése
A tanulói étkezések befizetésére a gondviselőknek két lehetőség biztosított a 2023/2024 tanév szeptember hónapra és azt követően
• átutalás
• bankszámlára történő befizetéssel
Az átutalással történő fizetési módot választó szülők részére a folyamatosan beérkezett nyilatkozatok alapján kiküldésre kerültek a szeptemberi hónapra szóló számlák. Az iskolákhoz később csatlakozó felvett diákok esetén, kérem, hogy tájékozódjanak az iskolák, illetve a TEGOSZ honlapján vagy Facebook oldalán.
Az átutalásos fizetési mód választásához folyamatosan biztosítjuk a csatlakozás, az erről szóló nyilatkozat kitöltésének lehetőségét.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az ingyenesen, illetve kedvezményesen nyújtott étkezés igénybe vételének feltétele a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott nyilatkozatok és egyéb bizonyító erővel rendelkező dokumentumok benyújtása. Ennek hiányában nem tudjuk biztosítani az ingyenes, illetve a kedvezményes étkezést.
A tanév elején választott átutalásos fizetési mód a tanévre érvényes, az átutalásos számla kiállítása mindig előre, a következő hónapra történik meg, melyet a szülők a nyilatkozaton megadott email címre kapnak meg minden hónap első napjaiban. Az átutalásnak minden hónap 10-ig kell beérkeznie, kivétel ez alól a szeptemberre kibocsájtott számla, amelynek összegét augusztus 15-ig kell átutalni, illetve befizetni az elküldött számlán megjelölt számlaszámra. Fontos, hogy a megjegyzésben minden esetben tüntessék fel a tanuló nevét, osztályát, az email- ben megkapott számla sorszámát. Ha egy családból több gyermekre is kerül számla kiállításra, akkor feltétlenül
nyissanak meg minden kiküldött számlát, mert nem feltétlenül egyeznek meg az összegek.
Automatikus utalást kérjük, hogy ne állítsanak be, mert a számlázott összeg függ a tanítási napok számától, a lemondásoktól, ezért havonként eltérhet.
Ha ezek hiányoznak, akkor a befizetést nem tudjuk beazonosítani, a gyermeke étkezését pedig nem tudjuk biztosítani. Kérjük, hogy az átutaláskor a számlán feltüntetett pontos bruttó összeget szíveskedjenek elküldeni.

Az étkezések lemondása
A folyamatos étkezés biztosítása érdekében fokozottan felhívjuk a szülők figyelmét az alábbiakra.
Lemondani étkezést az adott napra nem lehet! Amennyiben a szülő jelzi reggel 9 óráig SMS-ben vagy email-ben a lemondási igényét, úgy az a következő munkanaptól lehetséges. A reggel 9 óra után beérkező lemondások csak a második munkanaptól élnek. A hétfői napra szóló lemondásokat, megelőző péntek 09:00 óráig tudjuk fogadni. A lemondásokat csak írásban tudjuk elfogadni!
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lemondás esetén a szöveges üzenetben vagy az e-mailben szíveskedjenek az alábbi adatokat megadni:
– tanuló neve
– tanuló osztálya
– mely naptól, előre láthatóan milyen időpontig történik a lemondás/igénylés
Külön kérjük azon szülőket, akik gyermekei ingyenesen étkeznek, hogy a megrendelést és a lemondást ők is jelezzék, ellenkező esetben a főzőkonyha ugyanúgy kiszállítja és kifizetteti az ételt.
Amennyiben a gyermek megbetegszik, vagy más okból távol marad, de az étkezést (ebédet) szeretnék elvinni, ezt a lemondáshoz hasonlóan tudják megtenni oly módon, hogy megelőző nap reggel 09:00 óráig jelezzék, hogy gyermekük megbetegedett, vagy egyéb okból távol marad, de a következő napi, vagy következő napokra szóló ebédet szeretnék elvinni, ezt a kérést fogjuk jelezni az iskola felé.

Minden további kérdés, információkérés esetén kereshető:
Bredács Evelin 06 70/ 375 3679 számon munkaidőben (hétfő-csütörtök 8:00-15:30, péntek 8:00-12:00), vagy az alábbiakban megadott iskolai email címeken.
bajza.etkezes@tegosz.hu
derkovits.etkezes@tegosz.hu

Orr Gabriella 06-70/334-6296 számon munkaidőben (hétfő-csütörtök 8:00-15:30, péntek 8:00-12:00), vagy
az alábbiakban megadott iskolai e-mail címeken:
kettannyelvu.etkezes@tegosz.hu
erkel.etkezes@tegosz.hu
vorosmarty.etkezes@tegosz.hu

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról hatályos rendelete alapján személyi térítési díj megállapítására az étkeztetést biztosító Terézvárosi Gondozó Szolgálat intézményvezetője jogosult.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés ellátásáért fizetendő személyi térítési díj-a Gyvt- ben meghatározott normatív kedvezmények figyelembe vétele mellett:
– az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolákban:
ebéd: 231,-Ft+ÁFA 293,-Ft
napközi: 347,-Ft+ÁFA 441,-Ft

Erre a linkre kattintva tudják letölteni pdf-ben a szükséges nyomtatványokat, mellékleteket.

Budapest, 2023. augusztus 10.
Terézvárosi Gondozó Szolgálat
gazdasági osztály